Róbert Schmidt

Otváranie dverí do krajiny

Piatok o 17:00-18:00 — Sála č. 2

O prednáške

Krajina vnímaná ako viacrozmerný priestor sa skladá rozličných objektov, podliehajúcich
dynamickým javom. Vnútorné sily Zeme a vonkajšie najmä klimatické činitele krajinu neustále
budujú, rozrušujú, premiestňujú a modelujú jej povrch. Od dávnych dôb sa na tom všetkom
rozširujú rastliny a usídľujú živočíchy, medzi nimi aj človek. Takto sformovanú krajinu môžeme pre
účely spoznávania rozčleniť na určité vrstvy, vzájomne previazané. Poznávanie nám otvára dvere
do krajiny a vstupujúc do krajiny otvorenými dverami vieme si vysvetliť to, čo v nej nachádzame,
interpretovať čo sa v nej dialo i deje.
Nech je naším sprievodcom pri putovaní krajinou poznanie a z neho vychádzajúci cit pre
vnímanie genius loci daného miesta. V takom prípade satelitná navigácia či mobilná aplikácia nám
poslúžia ako pomôcka, a nebudú pre nás zaslepujúcim tunelom.
V svojom príspevku sa zameriavam na prístupy k poznávaniu otvorenej krajiny Západných
a Východných Karpát s priľahlými územiami Panónskej panvy a Podkarpatia, nebudú chýbať
príklady a porovnania so vzdialenejších kútov od pohoria Ťan-Šan cez poloostrov Krym, Balkán po
ostrov Tenerife.

Róbert Schmidt

Vzdelaním geológ s niekoľkoročnými skúsenosťami vysokoškolského pedagóga, ktorý pol
storočia zaťažuje svojou prítomnosťou zemskú kôru. Pochádzam zo stredného Slovenska a pekné
roky mladosti som strávil v Košiciach a v širokom okolí, kam som sa kedysi vybral študovať
vyložene z dobrodružných pohnútok, čo sa mi aj splnilo pri objavovaní krajiny od Latorice po Tatry.
Dnes žijem po „druhej“ strane tatier v poľskom Zakopanom a živým sa ako turistický sprievodca
najmä v Krakove. Výsledkom mojich znalostí v poznávaní krajiny, záľuba v histórii, praktických
skúseností v turistike a dvoch-troch náhod boli vypracovanie trasy a sprevádzanie pochodu Vrba
Wetzler Memoriál, podieľanie sa na projekte behu a filme Kroky na hrane, príprava a sprevádzanie
putovania Stopami ukrývaných detí a hlave má aj ďalší nápad...

Na začiatok stránky